• Dernek
 • Üyelik
 • Üyelik Şartları
 • Üyelik Şartları

  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve kendilerinden giriş ve yıllık aidatlar tahsil edilir. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

  Derneğin iki tür üyesi vardır: Bunlar

  1.Asıl üye
  • Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması ,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  • Tıp / Diş doktoru olmak ve ya tıp öğrencisi olmak

  2. Onursal üye
  Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan, Yönetim Kurulu kararıyla bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.
  Onursal üyelerin dernek organlarına seçme ve seçilme hakkı yoktur ve aidat ödemezler.
  Onursal üyelik, bir asil üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun 30 gün içinde vereceği kararla kesinleşir.

  Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu doktorlar ve tıp öğrencileri için

  Elektronik üyelik
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  • Tıp / Diş doktoru olmak ve ya tıp öğrencisi olmak

  Not: Yabancı ülke vatandaşlarının elektronik üyelik için yıllık aidat ödemez ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekmez.