• Dernek
 • Hakkında
 • Tüzük
 • Tüzük

   Derneğin Adı ve Merkezi
   Madde 1-Derneğin Adı: “Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneğidir.
   Derneğin merkezi Ankara’dır.   Şubesi açılmayacaktır.
   Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle    Faaliyet Alanı

        Madde 2-
  a) Dernek, sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı ve diğer yabancı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak amacıyla kurulmuştur.
  b) İlkeler: Dernek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası hukuk normlarına, evrensel insan hakları ve hekimlik etik değerlerine saygılı, dürüstlük, şeffaflık, bilimsellik, tarafsızlık ilkelerine, milli ve evrensel değerlere bağlı bir sivil toplum kuruluşudur.
        Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
  2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, internet sitesi ve sosyal medya sayfaları oluşturmak
  3. Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık alanında eğitim alan ve/veya hizmet veren yabancı hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayacak toplantılar düzenlemek ve sosyal ortamlar oluşturmak
  4.Bilimsel ve akademik gelişimi hedefleyen hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler için yol gösterici eğitim faaliyetleri düzenlemek ve onlara maddi ve manevi destekte bulunmak
  5. Azerbaycan sağlık sektörünün gelişmesine hizmet etmek amacıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki üniversiteler, eğitim hastaneleri ve diğer akademik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri (kurs, staj, seminer vb.) düzenlemek ve bunlara aracı olmak
  6. Mesleki gelişime yönelik kurslar, seminerler, paneller, konferanslar veya kongreler düzenlemek; isteyen özel kuruluşlara ya da kamu kuruluşlarına bu alanda hizmet sunmak
  7. Ulusal ve uluslararası alanda sağlık politikası, sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak
  8. Sağlık alanında eğitim gören Azerbaycanlı ve yabancı öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak, onları maddi ve manevi yönden destekleyecek bilimsel ve sosyal projeler hayata geçirmek
  9. Çeşitli ülkelerdeki Azerbaycanlı ve yabancı hekim, sağlık çalışanları ve öğrenciler ve bunların örgütleri ile iletişime geçmek ve tecrübelerin etkin paylaşımını sağlamak
  10. Mesleğin icrası sırasında ortaya çıkan bireysel ya da genel sorunlara ilişkin etkin çözüm üretmek ve gerek Azerbaycan ve Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki Azerbaycanlı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
  11. Meslektaşların ve üyelerin hukuk ve menfaatlerini diğer kişi ve kurumlar nezdinde savunmak, hak ihlallerinin takipçisi olmak ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için aktif rol almak
  12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
  13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
  14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
  15. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek
  16. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
  17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
  18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak
  19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
  20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
  21. Azerbaycan ile ilgili önemli günlerde, milli bilinci canlı tutmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak, bu konuda Türkiye ve  Azerbaycan Cumhuriyetleri resmi kurumları ve temsilcilikleri yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak
  22.  Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
  23. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak
  24. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak

  Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.
     
         Derneğin Faaliyet Alanı
  Dernek sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
    Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
          Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve kendilerinden giriş ve yıllık aidatlar tahsil edilir. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.
        Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
        Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
  Derneğin iki tür üyesi vardır: Bunlar
  1. Asıl üye
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
  • Tıp / Diş doktoru olmak ve ya tıp öğrencisi olmak
  1. Onursal üye
  Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan, Yönetim Kurulu kararıyla bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

  Onursal üyelerin dernek organlarına seçme ve seçilme hakkı yoktur ve aidat ödemezler.

  Onursal üyelik, bir asil üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun 30 gün içinde vereceği kararla kesinleşir.


        Üyelikten Çıkma
        Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
        Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
        Üyelikten Çıkarılma
        Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
        1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
        2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
        3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
        4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6-Derneğe, üyelerine ve organlarında görev yapanlarla çalışanlara karşı saldırıda bulunmak, eleştiri dışı söz ve yazılarla karalama ve kötülemeye çalışmak
  7-Organ çalışmalarını amaçlı biçimde aksatmak, gerçekdışı oy, karar ve işleme katılmak, gerçek olmayan belge düzenlemek
  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
        Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
        Dernek  Organları
        Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
        1-Genel kurul,
        2-Yönetim kurulu,
        3-Denetim kurulu,
        Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
  Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

        2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

        Olağan genel kurul, her yılda Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Çağrı Usulü
  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Usulü
  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
  Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
  Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
        1-Dernek organlarının seçilmesi,
        2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
        3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
        4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
        5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
        6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
        7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
        8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
        9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
        10-Derneğin vakıf kurması,
        11-Derneğin fesih edilmesi,
        12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
  13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  14-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına
  15-Üye giriş ödentisi ve aidat miktarlarının değiştirilmesi,
  Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
        Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
        Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.         
        Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  
        Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
        Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
        Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
        1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
        2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
        3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
        4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
        5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
        6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
        7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
        8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
        9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
        10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
  12-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  13-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
  14-Dernek internet sitesi, e-posta grubu ve sosyal medya sayfalarını yönetmek
  15-Dernek faaliyetlerine yönelik çalışma grupları oluşturmak, 14-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  Dernek başkanı; yönetim kurulu adına derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükte verilen görevlerini yerine getirir.
  Başkan yardımcıları, çalışmalarında başkana yardım eder. Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan yardımcılarının görev dağılımını belirler. Başkanın vekalet verdiği başkan yardımcısı başkanın yokluğunda başkana ilişkin görevleri yapar ve uluslararası toplantılarda dernek temsilcisi olarak başkanın katılamadığı durumlarda görev alır.
  Genel Sekreter; derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıt tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan 9 yardımcısı ile birlikte, bütçe taslağını da sayman ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar. Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.
  Sayman derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler, demirbaşların korunmasını sağlar, bütçe tasarısını hazırlar, harcamalarını her yönetim kurulu toplantısında sunar. Kararsız gider yapılmamasını sağlar.
  Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
  Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

        Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
        Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
        Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
        Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
  Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

  Çalışma grupları
  Madde 12-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda Genel Kurulla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak üzere, konulara göre Yönetim Kurulunca Çalışma Grupları kurulabilir. Ayrıca devamlı olmayan bazı çalışmaların yürütülmesi için doğrudan doğruya Yönetim Kurulu tarafından geçici Çalışma Grupları kurulabilir. Çalışma Grupları, faaliyetlerini Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre yürütür ve faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

  Derneğin Gelir Kaynakları
        Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
        1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
        2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  7-Diğer gelirler.       
        Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
  Madde 14-Defter tutma esasları;
  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
  Kayıt Usulü
  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
  Tutulacak Defterler
  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Defterlerin Tasdiki
  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), k