• Dernek
 • Hakkında
 • Çalışma konuları
 • Çalışma konuları

  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

  2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, internet sitesi ve sosyal medya sayfaları oluşturmak

  3. Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık alanında eğitim alan ve/veya hizmet veren yabancı hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayacak toplantılar düzenlemek ve sosyal ortamlar oluşturmak

  4.Bilimsel ve akademik gelişimi hedefleyen hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler için yol gösterici eğitim faaliyetleri düzenlemek ve onlara maddi ve manevi destekte bulunmak

  5. Azerbaycan sağlık sektörünün gelişmesine hizmet etmek amacıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki üniversiteler, eğitim hastaneleri ve diğer akademik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri (kurs, staj, seminer vb.) düzenlemek ve bunlara aracı olmak

  6. Mesleki gelişime yönelik kurslar, seminerler, paneller, konferanslar veya kongreler düzenlemek; isteyen özel kuruluşlara ya da kamu kuruluşlarına bu alanda hizmet sunmak

  7. Ulusal ve uluslararası alanda sağlık politikası, sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak

  8. Sağlık alanında eğitim gören Azerbaycanlı ve yabancı öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak, onları maddi ve manevi yönden destekleyecek bilimsel ve sosyal projeler hayata geçirmek

  9. Çeşitli ülkelerdeki Azerbaycanlı ve yabancı hekim, sağlık çalışanları ve öğrenciler ve bunların örgütleri ile iletişime geçmek ve tecrübelerin etkin paylaşımını sağlamak

  10. Mesleğin icrası sırasında ortaya çıkan bireysel ya da genel sorunlara ilişkin etkin çözüm üretmek ve gerek Azerbaycan ve Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki Azerbaycanlı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak

  11. Meslektaşların ve üyelerin hukuk ve menfaatlerini diğer kişi ve kurumlar nezdinde savunmak, hak ihlallerinin takipçisi olmak ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için aktif rol almak

  12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

  13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

  14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

  15. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

  16. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

  17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

  18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak

  19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

  20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

  21. Azerbaycan ile ilgili önemli günlerde, milli bilinci canlı tutmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak, bu konuda Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri resmi kurumları ve temsilcilikleri yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak

  22. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

  23. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

  24. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak