İlk genel kurul toplantısında görev üstlenmesi hakkında duyuru

Değerli meslektaşlarım,
Her birinizi derneğimiz adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Gelecek ay Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği'nin ilk genel kurul toplantısıni yapmayı planlıyorum. Bu toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçilecektir. Araştırma görevlileri başta olmak üzere doktor ve tıp öğrencilerimizin faaliyetlerini daha iyi seviyyeye getirmek, mesleki hayatlarına faydalı olmak için çalışmalar yapmak adına çalışma gruplarının kurulmasına karar verilmesi gerekdiyini düşünüyorum. Yapılan çalışmaların azami derecede verimli olması için kurul başkan ve üyeleri, çalışma grubu başkan ve üyeleri elbette şeffaflık içerisinde tüm bu çalışmaları yürütecektir.

Yabancı Hekimler ve Tıp Öğrencileri Derneği'nin Geçici yönetim kurulu hali hazirda mevcuttur. Ancak, yedek yönetim kurulu üyeleri seçilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi asil yönetim kurulu üyelerinden her hangi birinin beklenmetik bir sebebten dolayı görevine devam edememesi durumunda yedek yönetim kurulundan bir üyenin boş kalan bu görevi üstlenmesi gerekmektedir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Şuanda 5 kişi asil yönetim kurulu üyesi, 5 kişi yedek yönetim kurulu üyesi , 3 kişi denetim kurulu üyesi ve de 3 kişi yedek denetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 16 kişine ihtyaç duyulmaktadır. 
• Seçilen bu kişiler derneğimize üye olmak zorundadir. Resmi web sitemizde belirtildiyi üzere gerektiyi evrakların tarafımıza ulaştırılmasının ardından geçici yönetim kurulu ile üyeliklerine karar verilecektir. (Evraklar listesine BURADAN BAKINIZ )
• Dernek merkezi Ankara'da bulunduğundan dolayı yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin Ankara'da ikamet etmeleri gerekmektedir . Genel kurul toplantıları hafta sonları gerçekleşmesi düşünülmektedir.
• Genel kurul toplantısıı yılda 1 kez düzenlenecektir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Dderneğimiz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası hukuk normlarına, evrensel insan hakları ve hekimlik etik değerlerine saygılı, dürüstlük, şeffaflık, bilimsellik, tarafsızlık ilkelerine, milli ve evrensel değerlere bağlı bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek olarak faaliyetlerimize ivedikle başlayıp, doktor  ve araştırma görevlileri başta olmak üzere tıp öğrencilerinin faaliyetlerini daha verimli hale getirmek önceliyimizdir. Derneğimiz adına dergi çıkarması, konferans ve kongreler düzelemek, doktorlarımızın sunum yapmak istemeleri halinde çalışmalarına destek olmak, yine doktorlarımızın yabancı dili etkin bir şekilde kullanmalarına katkı sağlamak, dernek üyeleri ve ailelerinin yararlarına ola bilecek kurum hizmetlerinde indirimler sağlamak, eğitim destek burslarını temin etmek ve daha bir çok hizmetlere imza atmak ajandamızda var olan hedefler arasındadır.

Sorularınız için
Tel:  (+90)553 051 52 95
E-Posta:  info@yhtoder.org

Saygılarımla,
Dr. Ramil HASANLI
Yönetim Kurulu Başkanı